kontakt@drukekspert.pl

Polityka prywatności platformy drukekspert.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, związanych z założeniem, aktywowaniem i administrowaniem Kontem Klienta, a także realizacją zamówień oraz działań marketingowych za pośrednictwem platformy internetowej, prowadzonej pod adresem: https://www.drukekspert.pl, zwanej dalej: „Platformą”.

Odwiedzając i/lub korzystając z naszej Platformy, zgadzasz się na założenia niniejszej polityki prywatności.

1. Wstęp

Administratorem danych osobowych jest firma: DE SCRIPTO Tomasz Żebrowski Nowa Huta 18A, 26-035 Nowa Huta, NIP: 959-085-09-09, REGON: 291037339., zwana dalej: drukekspert.pl.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy drukekspert.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostęp do systemów zawierających dane osobowe oraz dane dotyczące realizowanych zamówień jest ściśle kontrolowany, zgodnie z polityką bezpieczeństwa wprowadzoną przez drukekspert.pl.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu
  1. rejestracji konta w Platformie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z Platformy,
  2. realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z Platformy,
  3. dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  4. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana przez formularze umieszczone na stronie Platformy,
  5. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Platformy (w tym narzędzi użytych do korzystania z Platformy) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Platformy oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  6. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Platformy. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Platformy i oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
  7. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
  8. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w Platformie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
  9. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
  10. Dane przetwarzane w celach marketingowych Firmy drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
  11. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
  12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
  13. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

  3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Platformie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
   1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
   2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
   3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
   4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
   5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
   6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
  3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
   1. w procesie rejestracji w Platformie: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji, stanowisko, numery telefonów,
   2. w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Platformie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.
  4. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Platformie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Platformy.
  5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
   1. zakładanie konta Użytkownika w Platformie
   2. składanie zamówień,
   3. zawarcie i realizacja Umowy,
   4. rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
   5. bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,
   6. realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
   7. realizacji działań marketingowych produktów i usług partnera Administratora (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
   8. budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
   9. realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
   10. przygotowanie i realizacja konferencji i szkoleń przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
  6. Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.

  Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Platformie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Platformie, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
  • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

  Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

  Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w Platformie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika (np. przyjmowanie zamówień). Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Platformie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Platformy

  Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, abonamentu Newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej drukekspert.pl. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach logów zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:

  • Typ/wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • URL (wcześniej odwiedzona strona)
  • Nazwa hosta komputera (adres IP)
  • Godzina zapytania serwera

  Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi. Po odwiedzeniu naszej strony Państwa adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany.

  Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych drukekspert.pl, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.

  Niektóre dane osobowe przetwarzane przez drukekspert.pldrukekspert.pl w związku z korzystaniem z funkcjonalności Platformy, w szczególności dane osobowe związane z rejestracją na Platformie i dokonywaniem zakupów w Platformie, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów i tym podobne, mogą być wykorzystywane, w tym zestawiane z innymi informacjami niebędącymi danymi osobowymi, w celu doprecyzowania preferencji określonych osób i przygotowania profilu klienta bądź potencjalnego klienta (tworzenia profili osobowościowych). Wobec wykorzystania informacji, które dla drukekspert.pl stanowią dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu.

  4. Polityka Cookies

  Platforma korzysta z technologii Cookies. Dzięki nim, drukekspert.pl jest w stanie lepiej dostosować Platformę do indywidualnych potrzeb i profilu Klienta.

  Proces składania zamówienia na Platformie wymaga odblokowania obsługi plików Cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest przechowywanie produktów w koszyku, rozpoznanie użytkownika, gdy wraca na Platformę i maksymalizowanie jakości komunikacji którą użytkownik otrzymuje.

  drukekspert.pl współpracuje z wybranymi partnerami (takimi jak Google), którzy także mogą przesyłać Użytkownikom pliki Cookies. Umożliwia to analizowanie ruchu na Platformie i jej technologiczną optymalizację. Platforma nie ma wglądu ani kontroli nad plikami Cookies osób trzecich.

  Pliki Cookies umożliwiają korzystanie z niektórych kluczowych funkcji Platformy. drukekspert.pl poleca zatem włączenie ich obsługi. W przypadku wyłączenia obsługi plików Cookies lub ich usunięcia Platforma nie będzie działać prawidłowo.

  Zakładka „Pomoc”, znajdująca się na pasku zadań większości przeglądarek internetowych, zapewni informacje na temat włączenia obsługi plików Cookies, uniemożliwienia przeglądarce otrzymywania nowych plików Cookies lub całkowitego zablokowania tych plików.

  5. Prawo do informacji i sprzeciwu

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Platformy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie, podając adres e-mail wykorzystany w procesie rejestracji konta.

  6. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Danych Osobowych

  • Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny DE SCRIPTO Tomasz Żebrowski Nowa Huta 18A, 26-035 Nowa Huta, NIP: 959-085-09-09, REGON: 291037339, lub adres e-mail: kontakt@drukekspert.pl.
  • Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  • Gdy Użytkownik kontaktuje się w celu dokonania danych czynności, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

  7. Aktualizacja

  Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na Platformie. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.